NameAdres­sePLZ_OrtE‑MailWeb­site
Bud­dhis­ti­sches Tor Ber­lin – FWBO Ber­lin e.V.Hes­si­sche Stra­ße 1210115 Ber­lin info@buddhistisches-tor-berlin.dehttp://www.buddhistisches-tor-berlin.de/
Lotos Viha­raNeue Blu­men­str. 510179 Ber­linwil-lotos@web.dehttps://www.lotos-vihara.de/
Mar­pa Lob­dra GermanyMat­kow­sky­stra­ße 410245 Ber­lininfo@marpa-lobdra-germany.orghttp://www.marpa-lobdra-berlin.org/contentPage_Main.php
Bodhicha­rya Deutsch­land e.V. Kin­zigstr. 25–2910247 Ber­lin info@bodhicharya.dehttps://bodhicharya.de/
Shambha­la Ber­lin e.V.Finow­stras­se 2910247 Ber­linberlin@shambhala.infohttps://berlin.shambhala.info/
Wat Sac­caNöld­ner­stra­ße 1910317 Ber­linkalyanamitta@mailbox.orghttps://www.wat-sacca.de/
Dzog­chen Gemein­schaft Deutsch­land e.V.Roden­berg­str. 3710439 Ber­linberlin@dzogchen.dehttp://dodjungling.de/
Dhar­ma Sangha BerlinKrum­me Str. 6110627 Ber­linberlin@dharma-sangha.dehttps://www.dharma-sangha.de/stadtgruppen/
Ber­li­ner Frie­dens­zen­trum SGI‑D e.V.Nes­tor­stra­ße 3610709 Ber­linGerald_seifert@web.dehttps://www.berliner-friedenszentrum.de/
Shao­lin Tem­pel Deutsch­land e.V.Bun­des­al­lee 21510719 Ber­lin info@shaolin-tempel.euhttps://www.shaolin-tempel.eu/
Tibe­tisch – Bud­dhis­ti­sches Zen­trum Ber­lin e.V.Habs­bur­ger Stra­ße 1010781 Ber­lininfo@tibetzentrum-berlin.dehttps://www.tibetzentrum-berlin.de/
Aka­zi­en­zen­doAka­zi­en­str. 2810823 Ber­lininfo@akazienzendo.dehttps://www.akazienzendo.de/de/
Aro – Gemein­schaft Deutsch­land e.V.Hohen­fried­berg­str. 710829 Ber­linrangjung.pawo@online.dehttp://www.aroter.org/
Zen Dojo Ber­lin e.V.Was­ser­tor­stra­ße 6210969 Ber­linzendojo-berlin@posteo.dehttps://www.zen-berlin.org/
Inter­na­tio­nal Zen-TempelOra­ni­en­stra­ße 22 10999 Ber­linizentemple@aol.comhttps://www.international-zen-temple.de/index.htm
Yun Hwa Sangha DeutschlandNan­sen­stra­ße 2112047 Ber­linberlin@yunhwasangha.orghttps://www.buddhismus-in-berlin.de/
Zen Dojo JujisanSon­nen­al­lee 127b12059 Ber­lininfo@jujisan.dehttp://jujisan.de/
Jodo Shin­s­hu Ber­lin, c/o Ilo­na EversFried­rich-Franz- Stra­ße 1912103 Ber­linilona.evers@web.de
Kar­ma Kagyu Nor­bu Pema Chöl­ing e.V.Cra­nach­str. 712157 Ber­linnorbupema@norbupema.dehttp://www.norbupema.de/
Ber­li­ner Zen Grup­pe, c/o Bud­dhis­ti­sche GesellschaftWul­ff­str. 612165 Ber­linhttp://www.berlinzen.de/
Bud­dhis­ti­sche Gesell­schaft Ber­lin e.V. Wul­ff­str. 612165 Ber­linbudd.ges@gmx.dehttp://www.buddhistische-gesellschaft-berlin.de/
Dia­mant­wegChar­lot­ten­bur­ger Stra­ße 2813086 Ber­linberlin@diamondway-center.orghttps://www.diamantweg-buddhismus.de/berlin
Bud­dha-Sasa­na-Zen­trumFöhrerstr.913353 Ber­linpanyasara@gmx.dehttp://www.panyasara.de/
Fo-Guang-Shan Tem­pel Ber­lin e.V.Acker­str. 85–8613355 Ber­lin fgsberlin@gmail.comhttp://fgs-tempel.de/de/home‑2/
Kwan Um Zen Schu­le Deutsch­land e.V.Gott­sched­stra­ße 413357 Ber­linberlin@kwanumzen.dehttps://kwanumzen.de/berlin/
Bud­dhis­ti­sches Haus FrohnauEdel­hof­damm 5413465 Ber­lin mail@buddhistisches-haus.dehttp://das-buddhistische-haus.de/pages/de/
Bud­dhis­ti­sche Aka­de­mie Berlin-BrandenburgHei­den­hei­mer Str. 2713467 Ber­linhttp://buddhistische-akademie-bb.de/
Quel­le des MitgefühlsHei­den­hei­mer Str. 2713467 Ber­linquelledesmitgefuehls@web.dehttp://www.quelle-des-mitgefuehls.de/
Ers­te Ber­li­ner Zen-Gemein­schaft e.V.Schlie­per­str. 3113507 Ber­lininfo@zen-gemeinschaft-berlin.dehttp://www.zen-gemeinschaft-berlin.de/de/
Miao Fa ZentrumStreitstr.2313587 Ber­lininfo@miao-fa.dehttps://miao-fa.de/
bud­dhis­ti­sche viet­na­me­si­sche Gemein­de in Ber­lin e.V., Pago­de Linh Thuu BerlinHei­der­eu­ter­str. 3013597 Ber­linpagodelinhthuu@yahoo.com http://www.linhthuu.de/
Linh Thuu Pago­de – Bud­dhis­tisch Viet­na­me­si­sche Gemein­de in Ber­lin e.V.Hei­der­eu­ther­stra­ße 3013597 Ber­lin pagodelinhthuu@yahoo.comhttp://www.linhthuu.de/
Rig­pa Zen­trum BerlinSoor­str. 8514050 Ber­linjaborah.arnoul@rigpa.dehttps://www.rigpa.de/zentren/dharma-mati-berlin/
Acht­sam Leben Tren­delen­burg­str. 1414057 Ber­lin gesine.buss@web.de
Zen­do “Lee­re Wolke”Char­lot­ten­bur­ger Stra­ße 414169 Ber­lininfo@zenleerewolke.dehttp://www.zenleerewolke.de/
Ber­lin Dharma https://www.berlindharma.org/
Bud­dhis­ti­sche Perspektiven info@zora-michaelis.dehttp://www.buddhistische-perspektiven.de/